Sidebar2
 • แผนที่อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

  จังหวัดอุตรดิตถ์

  แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม

 • แผนที่แพร่ แผนที่จังหวัดแพร่ แผนที่เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

  จังหวัดแพร่

  แผนที่จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีทิวเขาล้อมรอบ

 • แผนที่พะเยา แผนที่จังหวัดพะเยา แผนที่เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

  จังหวัดพะเยา

  แผนที่จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว

 • แผนที่น่าน แผนที่จังหวัดน่าน แผนที่เมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

  จังหวัดน่าน

  แผนที่จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับหลวงพระบางของประเทศลาว และเชียงรุ่งของประเทศจีน

 • แผนที่แม่ฮ่องสอน แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย  มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี

 • แผนที่ลำพูน แผนที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

  จังหวัดลำพูน

  แผนที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ

 • แผนที่ลำปาง แผนที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

  จังหวัดลำปาง

  แผนที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเดิมว่า เขลางค์นคร เป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองรถม้า

 • แผนที่เชียงราย แผนที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

  จังหวัดเชียงราย

  แผนที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือที่สุดของประเทศไทย อาณาเขตทิศเหนือจรดแขวงเมืองสาดและแขวงท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า โดยมีทางหลวงแผ่นดินทะลุผ่านถึงกันทางถนนที่เชื่อมต่อไปยังประเทศพม่าที่ด่านพรมแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย และในอนาคตที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ถนนสาย R3A ที่อำเภอเชียงของ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับแม่น้ำโขง ทิศตะวันออกจดทิวเขาหลวงพระบางซึ่งปันเขตแดนไทยกับประเทศลาว และติดต่อกับจังหวัดพะเยา…

 • แผนที่เชียงใหม่ แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  จังหวัดเชียงใหม่

  แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก

 • แผนที่ตาก แผนที่จังหวัดตาก แผนที่เมืองตาก จังหวัดตาก ประเทศไทย

  จังหวัดตาก

  จังหวัดตาก เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหรือบางแห่งจัดอยู่ในภาคกลางตอนบนของไทย มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบางที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับแต่สมัยกรุงสุโขทัย ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามหลายแห่งด้วย นอกจากนี้จังหวัดตากยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดอื่น ๆ มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีอาณาเขตติดต่อถึง 9 จังหวัด…

 • แผนที่ราชบุรี แผนที่จังหวัดราชบุรี แผนที่เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

  จังหวัดราชบุรี

  จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และการปศุสัตว์ของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบัน โดยมีเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการคมนาคมในภูมิภาค ทิศเหนือติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดต่อประเทศพม่า จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 • แผนที่ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ประจวบ แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคกลางตามการแบ่งการปกครองของประเทศไทย ในขณะที่การแบ่งทางภูมิศาสตร์จัดเป็นจังหวัดในภาคตะวันตก และการแบ่งทางอุตุนิยมวิทยาจัดเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 • แผนที่เพชรบุรี แผนที่จังหวัดเพชรบุรี แผนที่เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

  จังหวัดเพชรบุรี

  จังหวัดเพชรบุรี (เพ็ดชะบุรี) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่าง (บ้างก็จัดอยู่ในภาคตะวันตก ด้านของการพยากรณ์อากาศจัดอยู่ภาคใต้ตอนบน มีภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มักเรียกชื่อสั้น ๆ ว่า เมืองเพชร เดิมเรียก พริบพรี[3] และจากหลักฐานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรากฏชื่อว่า ศรีชัยวัชรปุระ จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตน้ำตาล…

 • แผนที่กาญจนบุรี แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี แผนที่เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

  จังหวัดกาญจนบุรี

  จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า ซึ่งจะมีทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับสหภาพพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ได้แก่ ทิศเหนือ จดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้จดจังหวัดราชบุรี…

Sidebar5

 • แผนที่อุทัยธานี แผนที่จังหวัดอุทัยธานี แผนที่เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
  สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (อบจ.อุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

Sidebar6

Sidebar7

 • แผนที่อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
  จังหวัดอุตรดิตถ์

  แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม

  • จังหวัดแพร่

   แผนที่จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีทิวเขาล้อมรอบ

  • จังหวัดพะเยา

   แผนที่จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว

  • จังหวัดน่าน

   แผนที่จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับหลวงพระบางของประเทศลาว และเชียงรุ่งของประเทศจีน

Sidebar8

 • แผนที่อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
  จังหวัดอุตรดิตถ์

  แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม

  • จังหวัดแพร่

   แผนที่จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีทิวเขาล้อมรอบ

  • จังหวัดพะเยา

   แผนที่จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว

  • จังหวัดน่าน

   แผนที่จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับหลวงพระบางของประเทศลาว และเชียงรุ่งของประเทศจีน

Sidebar9

 • แผนที่อุทัยธานี แผนที่จังหวัดอุทัยธานี แผนที่เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
  สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (อบจ.อุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สุโขทัย

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สิงห์บุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สิงห์บุรี) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

Sidebar10

Sidebar11

 • แผนที่อุทัยธานี แผนที่จังหวัดอุทัยธานี แผนที่เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
  สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (อบจ.อุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สุโขทัย

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สิงห์บุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สิงห์บุรี) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

Sidebar12

 • แผนที่จันทบุรี แผนที่จังหวัดจันทบุรี แผนที่เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย
  สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลา

  สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลา สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลพลับพลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลับพลา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์) หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com…

  • สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

   สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกะจะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางกะจะ) หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com…

  • สำนักงานเทศบาลตำบลแสลง

   สำนักงานเทศบาลตำบลแสลง สำนักงานเทศบาลตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลแสลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสลงทั้งตำบล หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน…

  • สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง

   สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลเกาะขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะขวางทั้งตำบล หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน…

Sidebar13

 • แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนที่สุราษฎร์ธานี แผนที่เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
  เกาะพะงัน

  เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัด ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเกาะสมุยประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน มีพื้นที่…

  • สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (อบจ.อุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…

  • สำนักงาน อบจ.สุโขทัย

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากตำแหน่งอ้างอิงจาก Google Map สำหรับท่านที่ทราบตำแหน่งของสถานที่สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ hmu111@gmail.com ทางทีมงานจะรีบปรับปรุงให้โดยด่วน ขอบคุณมากครับ…