Sidebar2
 • แผนที่อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

  จังหวัดอุตรดิตถ์

  แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก

 • แผนที่แพร่ แผนที่จังหวัดแพร่ แผนที่เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

  จังหวัดแพร่

  แผนที่จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม

 • แผนที่พะเยา แผนที่จังหวัดพะเยา แผนที่เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

  จังหวัดพะเยา

  แผนที่จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว

 • แผนที่น่าน แผนที่จังหวัดน่าน แผนที่เมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

  จังหวัดน่าน

  แผนที่จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับหลวงพระบางของประเทศลาว

 • แผนที่แม่ฮ่องสอน แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย  มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ

 • แผนที่ลำพูน แผนที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

  จังหวัดลำพูน

  แผนที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย

 • แผนที่ลำปาง แผนที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

  จังหวัดลำปาง

  แผนที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และภูเขาสูง มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน

 • แผนที่เชียงราย แผนที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

  จังหวัดเชียงราย

  แผนที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือที่สุดของประเทศไทย อาณาเขตทิศเหนือจรดแขวงเมืองสาดและแขวงท่าขี้เหล็ก

 • แผนที่เชียงใหม่ แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  จังหวัดเชียงใหม่

  แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร

 • แผนที่ตาก แผนที่จังหวัดตาก แผนที่เมืองตาก จังหวัดตาก ประเทศไทย

  จังหวัดตาก

  จังหวัดตาก เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหรือบางแห่งจัดอยู่ในภาคกลางตอนบนของไทย มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบางที่สุด

 • แผนที่ราชบุรี แผนที่จังหวัดราชบุรี แผนที่เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

  จังหวัดราชบุรี

  จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และการปศุสัตว์ของประเทศ

 • แผนที่ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ประจวบ แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคกลางตามการแบ่งการปกครองของประเทศไทย ในขณะที่การแบ่งทางภูมิศาสตร์จัดเป็นจังหวัดในภาคตะวันตก

 • แผนที่เพชรบุรี แผนที่จังหวัดเพชรบุรี แผนที่เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

  จังหวัดเพชรบุรี

  จังหวัดเพชรบุรี (เพ็ดชะบุรี) เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่าง (บ้างก็จัดอยู่ในภาคตะวันตก ด้านของการพยากรณ์อากาศจัดอยู่ภาคใต้ตอนบน

 • แผนที่กาญจนบุรี แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี แผนที่เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

  จังหวัดกาญจนบุรี

  จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า ซึ่งจะมีทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร

Sidebar5

 • แผนที่อุทัยธานี แผนที่จังหวัดอุทัยธานี แผนที่เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
  สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (อบจ.อุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

  • สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Sidebar6

Sidebar7

 • แผนที่อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
  จังหวัดอุตรดิตถ์

  แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก

  • จังหวัดแพร่

   แผนที่จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม

  • จังหวัดพะเยา

   แผนที่จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว

  • จังหวัดน่าน

   แผนที่จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับหลวงพระบางของประเทศลาว

Sidebar8

 • แผนที่อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
  จังหวัดอุตรดิตถ์

  แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก

  • จังหวัดแพร่

   แผนที่จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม

  • จังหวัดพะเยา

   แผนที่จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว

  • จังหวัดน่าน

   แผนที่จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่น้องกับหลวงพระบางของประเทศลาว

Sidebar9

 • แผนที่อุทัยธานี แผนที่จังหวัดอุทัยธานี แผนที่เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
  สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (อบจ.อุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

  • สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  • สำนักงาน อบจ.สุโขทัย

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

  • สำนักงาน อบจ.สิงห์บุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สิงห์บุรี) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Sidebar10

Sidebar11

 • แผนที่อุทัยธานี แผนที่จังหวัดอุทัยธานี แผนที่เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
  สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (อบจ.อุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

  • สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  • สำนักงาน อบจ.สุโขทัย

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

  • สำนักงาน อบจ.สิงห์บุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.สิงห์บุรี) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Sidebar12

Sidebar13

 • แผนที่จังหวัดนครราชสีมา แผนที่นครราชสีมา แผนที่เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
  แผนที่วังน้ำเขียว

  แผนที่วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หมายเหตุ ถ้าหากตำแหน่งของสถานที่ผิดพลาด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

  • เกาะพะงัน

   เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัด ตั้งอยู่ในอ่าวไทย

  • สำนักงาน อบจ.อุทัยธานี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (อบจ.อุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

  • สำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี